top of page

מאגר המלגות הגדול

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים -
חוק פריפריה

מלגת לימודים לשנת לימודים ראשונה לתואר ראשון שלא תעלה על 201,29₪ (נכון לתשע"ד) עבור כל שנת הלימודים. מוסדות הלימוד בפריפריה: מכללות להשכלה גבוהה בגליל, מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון, מכללת אשקלון, מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, מכללות להשכלה גבוהה בנגב, אילת. פירוט על מכללות בכל איזור באתר של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים- http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/education/toar1/Pages/baperiferia.aspx

אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה

:02-6789673 02-6790412 :פקסלברורים כתובת אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה פייר קניג 28 קומה 5 ירושלים 93469

ה.י.א.ס בישראל

היאס הינו ארגון יהודי אמריקאי, המסייע לסטודנטים שעלו לישראל מכל רחבי התפוצות. תנאי קבלה: מבין יוצאי אתיופיה, רשאים להגיש את מועמדותם סטודנטים שעלו החל משנת 7922( עבור שאר העולים, זכאים להגיש מועמדות סטודנטים שעלו החל מ-7993 .)קבלת המלגה מותנית בהוכחת הצטיינות בלימודים והוכחת נזקקות כלכלית. המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל אופן הגשת המועמדות: באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה, בכתובת: http://www.hias.org כתובת לפניות לשליחת הבקשה: בית הכוהנים, חדרים, 674-676 , רחוב ציטלין 7 תל- אביב 34953 26-3977688: טלפון 756-6-5875229 :פקס melagot@hais.org.il :ל"דוא מועד הגשה: מרץ יש להתקשר טלפונית טרם הגשת המועמדות: 3977688-26

עמותת פידל

מלגה בשיתוף חברות היי טק ומשרדי עו"ד -
תנאי קבלה:
סטודנטים זכאים להגיש את הבקשה על פי תחומי הלימודים העונים לתנאי המלגה. המלגות -
ניתנות עבור סטודנטים הלומדים בתחומים שבכוחם לקדם את קהילת יוצאי אתיופיה. עיקר
המלגות מוענקות לסטודנטים במגמות: משפטים, הנדסה, מדעים, ניהול וחינוך. הסטודנטים
מחויבים למעורבות חברתית בקהילה.
אופן הגשת המועמדות:
לקבלת טופס הגשת מלגה - http://www.fidel.org.il/page46.html?amp
כתובת לפניות: רח' הבונים 74 א', ת.ד. 697 הוד השרון, 45726
טלפון: 29 7455722
דו"אל: fidel1@fidel.org.il
מועד הגשה: לברר טלפונית - 29 7455722

מלגות דוקטורט לעולים חדשים ותושבים חוזרים

אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה,
אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן גוריון מחלקות מלגות לתארים מתקדמים. -
תנאי קבלה:
המינהל לסטודנטים עולים
www.StudentsOlim.gov.il
לשכת ראש המינהל
מלגות פוסט דוקטורט לעולים חדשים )עד שנתיים בארץ( ולתושבים חוזרים
)עד שנה מיום החזרה(, המתקבלים לאחת מהאוניברסיטאות כתלמידי מחקר.
אופן הגשה המועמדות:
יש לפנות טלפונית.
כתובת לפניות :
, המשרד לקליטת העלייה, מרכז לקליטה במדע, רח’ קפלן 8
קריית הממשלה, ת.ד. 76237 , ירושלים 97762
טלפון :
02-6752796
02-6752796
מועד הגשה : לברר טלפונית

קרן מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה מטעם הסוכנות היהודית והפרויקט הלאומי
של עולי אתיופיה.

הסוכנות היהודית, בשיתוף הפרויקט הלאומי של עולי אתיופיה, מעניקות מלגות ללימודים על-
תיכוניים לסטודנטים יוצאי אתיופיה או לסטודנטים ילידי הארץ ממוצא אתיופי. המלגות
תחולקנה באמצעות ועדת מלגות שתפעל לפי נהלים וקריטריונים מגובשים.
תנאי קבלה:
סטודנטים הלומדים לפחות 78 ש"ש לתואר ראשון בכל המקצועות ואינם מקבלים סיוע ממינהל
הסטודנטים הלומדים לפחות 78 ש"ש לתואר ראשון.
המינהל לסטודנטים עולים
www.StudentsOlim.gov.il
לשכת ראש המינהל
הוועדה תשקול את מצבו המשפחתי והכלכלי של הסטודנט, היקף תכנית הלימודים ופעילות
ציבורית חברתית, השתתפות בפעילות התנדבותית במהלך שנים קודמות. -
אופן הגשת המועמדות:
את טופס הגשת הבקשה למלגה ניתן להוריד באתר: ewishagency.orgwww.j מלגות לסטודנטים
יוצאי אתיופיה
כתובת לפניות:
קרן מלגות ליוצאי אתיופיה
המחלקה לישראל
הסוכנות היהודית
רח' המלך ג'ורג' 45
ת.ד. 98 ירושלים 97222 .
טלפון: 28--3828742
מועד הגשה: עד אמצע חודש ינואר

אוניברסיטת בן גוריון וקרן גרוס

תנאי קבלה:
.7 סטודנטים מאוניברסיטת מבן גוריון, במהלך לימודי תואר ראשון בשנה א’ או ב’ בלבד. -
.8 שירות צבאי או לאומי; טרם מלאו 5 שנים מתום השירות הצבאי
.6 טרם ממשו שתי שנות סיוע מקרן גרוס.
.4 נדרשת פעילות חברתית בהיקף של 4 שעות שבועיות והשתתפות ב 4 מפגשים קבוצתיים -
במהלך השנה . .
אופן הגשת המועמדות:
קבלת פרטים ביחידה למעורבות חברתית,מעונות ג'.
כתובת לפניות :
היחידה למעורבות חברתית, מעונות ג'
טלפון: 22 247867644 מדור מלגות
מועד הגשה : בסוף שנה”ל )בקיץ( ולקראת שנה”ל הבאה

אוניברסיטת בר אילן ועדת המלגות והפרסים

תנאי קבלה: סטודנטים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן. אשר הכנסת משפיותיהם נמוכה. - גובה המלגה הינו בין 7,222 ₪ ל 5,222 ₪, ונקבע על פי ההכנסה לנפש במשפחה וממוצע הציונים. - אופן הגשת המועמדות: המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל ניתן לרכוש טופס בקשת מלגה בחנות ”אקדמון” בקמפוס. ניתן להוריד דרך המחשב. להלן הקישור: http://milgot.professor.co.il/milgas/forms 4בר %82 אילן %82 תואר %82 ראשון. - pdf כתובת לפניות: ועדת הפרסים והמלגות, בניין 625 טלפון: 30--1058135 דוא"ל להגשת בקשה : milgot.office@mail.biu.ac.il מועד הגשה : בתחילת שנת הלימודים.

אוניברסיטת בר אילן מלגות אגודת הסטודנטים

תנאי קבלה : סטודנטים חילונים המשתתפים בפעילויות "פרויקט נשמה" להבנה הדדית בין חילונים לדתיים ולהיכרות עם עולם המושגים היהודי. קבלה לפרויקט מותנית בראיון. http://www.bis.org.il אופן הגשת המועמדות: יש ליצור קשר טלפונית לקביעת ראיון. קבלה לפרויקט מותנית בראיון. טלפון : 03-5343666 מועד הגשה : לברר טלפונית כל הקודם זוכה!

אוניברסיטת חיפה דיקאנט הסטודנטים בשיתוף עיריית חיפה

תנאי קבלה:
סטודנטים באוניברסיטת חיפה, תושבי קבע בתחום המוניציפאלי של עיריית חיפה שלוש שנים -
לפחות, לפי מצב סוציו אקונומי ואקדמי .
אופן הגשת המועמדות: יש לפנות לדיקאנט הסטודנטים.
כתובת לפניות :
מדור מלגות, דיקאנט הסטודנטים, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 67925 חיפה .
טלפון : 04-8288034
מועד הגשה :
בסביבות פסח מדי שנה

האוניברסיטה העברית ירושלים מלגות מטעם האוניברסיטה

תנאי קבלה : סטודנטים לתואר מוסמך, דוקטור ופוסט דוקטור )תואר שני, שלישי(. - אופן הגשת המועמדות: לקבלת פרטים יש לפנות למזכירות המסלולים. דוא"ל להגשת בקשה : milgot@savion.cc.huji.ac.il מועד הגשה : לבדוק בדוא"ל.

המכללה למנהל ראשל"צ מלגת אגודת הסטודנטים

תנאי קבלה : לכל חברי אגודת הסטודנטים במכללה. אופן הגשת המועמדות: יש לפנות לאגודת הסטודנטים, www.aguda4u.co.il . כתובת לפניות : אגודת הסטודנטים המכללה למנהל, שד’ יצחק רבין 7, ראשל”צ. טלפון : 03-9628930 מועד הגשה : מתפרסם בלוחות המודעות בתחילת השנה המכללה למנהל ראשל"צ מלגת דיקאנט הסטודנטים - המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל תנאי קבלה : כלל הסטודנטים. דיקנט הסטודנטים עוזרת לקבלת מלגות חיצוניות המפורסמות על לוחות המודעות במשך השנה. אופן הגשת המועמדות: יש לפנות עצמאית לדיקנט לבקשת המלגה. כתובת לפניות : דיקנט הסטודנטים, המכללה למנהל ראשון לציון - . טלפון : 03-9634388 מועד הגשה : לאחר סיום חלוקת המלגות בחוגים סוף חודש נובמבר

מכללת אחווה ללב ולנפש

תנאי קבלה : מלגה ייחודית המשלבת לימודי יסוד ביהדות עם שילוב לאקטואליה עכשווית. הרשמה למלגה במשרדי אגודת הסטודנטים ו 4 או בטופס ליצירת קשר ולציין הרשמה למלגת ”לב ונפש”. כל סטודנט שיתאים להשתתפות בפרויקט יזכה למלגה של 222 $ המחולקת לפי 722 $ לחודש . אופן הגשת המועמדות: פרטים באגודת הסטודנטים , http://www.achva.ac.il/ . כתובת לפניות : ד.נ. שקמים 79222 מכללת אחוה טלפון : 08-8588094 המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל מועד הגשה : יש לברר במשרד אגודת הסטודנטים טלפונית.

מכללת ספיר מלגת סיוע - מטעם דיקאנט הסטודנטים

תנאי קבלה: .7 סטודנטים הלומדים לפחות 32% מהיקף מערכת השעות במחלקה 4 מגמה .8 סטודנטים העונים לקריטריונים הסוציו אקונומיים שקבעה ועדת המלגות של המכללה. - .6 המלגה מותנית בהשתתפות בפרויקט מעורבות חברתית )השתתפות בפר"ח פוטרת ממעורבות חברתית(. אופן הגשת המועמדות: הגשת טפסים מתקיימת במשרד הדיקאן בלבד. פרטים נוספים על לוחות המודעות ברחבי הקמפוס 4 באתר, ב"לוח המודעות" ברחבי הקמפוס וכן באתר המכללה: www.sapir.ac.il . כתובת לפניות: משרד דיקאן הסטודנטים קומה א’ )סמוך לקפיטריה(. טלפון: 22 3228234 מועד ההגשה: סוף תקופת שינויי המערכת )תחילת הלימודים(.

המכללה האקדמית גליל מערבי מלגת לימודים מלאה לשנה

תנאי קבלה: הנהלת המכללה האקדמית גליל מערבי החליטה להעניק לנרשמים לשנת הלימודים הקרובה )תשס"ח( אפשרות ללמוד את שנת הלימודים הראשונה במימון מלא. מבצע בו נוטלים חלק הסוכנות היהודית, קרן סקט”א רש”י וקרן היסוד. בעקבות הצהרת המשנה לראש הממשלה, הוחלט במכללה האקדמית גליל מערבי להשלים את מחצית שכר הלימוד הנותרת במלגה מטעם המכללה, שתותנה בהשתתפות בפרויקט פר”ח . אופן הגשת המועמדות: פרטים באגודת הסטודנטים, http://www.wgalil.ac.il/ . כתובת לפניות : המכללה האקדמית גליל מערבי ת.ד. 8785 עכו 84787 טלפון : 04-9015100 פקס : 04-9015114 מועד הגשה : בתחילת שנת הלימודים. יש לברר טלפונית. המכללה האקדמית גליל מערבי תנאי קבלה: סטודנטים הלומדים במוסד ושכר לימודיהם אינו ממומן ע”י גורם חיצוני המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל אופן הגשת המועמדות: יש לפנות למשרדי דיקנט הסטודנטים. כתובת לפניות : דיקנט הסטודנטים טלפון: 9015100 24 דוא"ל לבירורים: info@wgalil.ac.il מועד הגשה: יש לברר במשרדי הדיקנט טלפונית

מכללת נתניה כיתת מצוינות

תנאי קבלה: המכללה מקיימת פרויקט "כיתת מצוינות" לסטודנטים מצטיינים, אשר במסגרתו משתלב הסטודנט החל משנת לימודיו השלישית בחברות מובילות במשק, אלה הרלוונטיות לתחום לימודיו ומממנת מלגת לימודים אופן הגשת המועמדות: לפרטים ניתן לפנות למזכירות החוג הרלוונטית, http://www.netanya.ac.il כתובת לפניות : מדור שכ"ל, המכללה האקדמית נתניה, ת.ד. 782 ,רחוב האוניברסיטה 7, קריית יצחק רבין, נתניה 48722 . טלפון : 09-8607822 , 09-8607718/20 מועד הגשה : יש לברר במזכירויות החוגים

מכללת נתניה מלגה לבוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכלל

תנאי קבלה:
אותם מבין בוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה )בתוכנית המלאה(, שיתקבלו וימשיכו את
לימודיהם במסגרת האקדמית מיד עם תום לימודי המכינה, יזכו למלגה בסך 8,222 ש"ח. המלגה
ניתנת עבור כל אחת משנות לימודיהם
לפרטים נוספים http://www.netanya.ac.il
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות לגב' ליאורה ששון מדור שכ”ל. -
כתובת לפניות :
ליאורה ששון מדור שכ”ל, המכללה האקדמית נתניה, ת.ד. 782 ,רחוב האוניברסיטה - 7 , קריית
יצחק רבין, נתניה 48722 .
טלפון : 09-8607622
מועד הגשה : יש לברר טלפונית

מכללת צפת בוגרי מכינות קד”א

תנאי קבלה : בוגרי המכינות הקדם אקדמיות שליד המכללה הממשיכים את לימודיהם במסגרת האקדמית במכללה . אופן הגשת המועמדות: יש לפנות למשרדי דקאן כתובת לפניות : משרדי דקאן הסטודנטים ומשרדי המכינות טלפון : 04-6927762 מועד הגשה : סוף חודש דצמבר

מכללת שנקר ביה”ס הגבוה לטקסטיל מלגות דיקאנט

תנאי קבלה : מלגות הדיקן ניתנות בהתחשב במצבו הסוציו אקונומי של הסטודנט. לפרטים נוספים - http://www.shenkar.ac.il/ אופן הגשת המועמדות: ניתן להשיג את הטפסים במזכירות האקדמית . המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל כתובת לפניות : מזכירות אקדמית,אנה פרנק 78 ,רמת גן טלפון : 03-6110000 , 03-6110172 מועד ההגשה: לסטודנטים שנה א’: עד שבוע מפתיחת הלימודים. לסטודנטים בשנים ב’ ד’: - יולי אוגוסט

מכללת תל חי

תנאי קבלה: המכללה מעניקה סיוע במלגות, בהתחשב בקריטריונים סוציו אקונומיים, בתמורה לשעות פעילות - למען הקהילה בפרויקט פר”ח או בכל פעילות אחרת שאושרה מראש על ידי דיקאן הסטודנטים. - טופס הבקשה ישלח לכתובת שנמסרה במכללה לחלופין, ניתן לקבלו במזכירות הדיקנט . אופן הגשת המועמדות: יש לפנות לדיקאנט הסטודנטים. כתובת לפניות : דיקאנט הסטודנטים,המכללה האקדמית תל חי,ד.נ. גליל עליון 78872 טלפון : 04-6900822 מועד הגשה : בתחילת חודש נובמבר של שנת הלימודים במסירה אישית או דואר רשום

עיריית מגדל העמק

תנאי קבלה: כל תושבי מגדל העמק . אופן הגשת המועמדות : טפסים ניתן להשיג במנהל החינוך כתובת לפניות : מחלקת החינוך,עיריית מגדל העמק 86522 טלפון : 04-6507790 מועד הגשה : אוקטובר סוף דצמבר

עפולה הכשרה מקצועית פרוייקט שיקום שכונות

תנאי קבלה: סטודנטים הלומדים מעל 75 שעות שבועיות לתואר ראשון בלבד, אלה מביניהם שהכנסת משפחתם אינה עולה על 6,222 ש”ח לנפש . אופן הגשת מועמדות: המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל טפסים ניתן לקבל בעירייה. כתובת לפניות: טלפון : 04-6594040 24 --3582687 מועד הגשה : אוקטובר לברר טלפונית

המועצה המקומית יקנעם עלית מלגת ראש המועצה

תנאי קבלה: סטודנטים תושבי יקנעם הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. אופן הגשת המועמדות: יש ליצור קשר בטלפון. כתובת לפניות : מועצה מקומית יקנעם עלית מחלקת חינוך ת.ד. 7 יקנעם עלית - טלפון : 04-9596078 מועד הגשה : לבדוק במקומונים או טלפונית

מועצה מקומית שלומי בשיתוף קרן IMPACT

תנאי קבלה: לוחמים 4בנות תומכות לחימה, שנתיים מיום השחרור, ללימודי תואר ראשון. על פי תנאי - מלגת IMPACT . )מחנה הילה, שלומי(. אופן הגשת המועמדות: טפסים ניתן לקבל במועצה. כתובת לפניות: טלפון : 052-4257916 דוא"ל להגשת בקשה : orit_hal@hotmail.co.il מועד הגשה : לברר טלפונית

עיריית אור יהודה

תנאי קבלה : סטודנטים תושבי אור יהודה עד גיל 82 הלומדים ל לתואר ראשון ) B,A ( לפחות 6 שנים. ) עדיפות לבוגרי שירות צבאי(. המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל אופן הגשת המועמדות: יש לברר טלפונית. כתובת לפניות : עיריית אור יהודה רחוב אליהו סעדון 788 אור יהודה. טלפון : 03-5388194 מועד הגשה : אפריל מאי. בהתאם לפרסום בעיתונות המקומית ועל לוחות המודעות

עיריית בת ים

תנאי קבלה: סטודנטים, תושבי העיר, הלומדים במוסד מוכר. מקבלי המלגה מחויבים במתן שיעורי עזר בתיכונים שבעיר, בהיקף של 22 שעות. עדיפות ללומדים בשנה ב’ ומעלה . אופן הגשת המועמדות: יש לברר טלפונית. כתובת לפניות : עיריית בת ים, מחלקת חינוך, רחוב אימבר 7 בת ים טלפון : 03-5558455 מועד הגשה : אוגוסט דצמבר

עיריית רמלה בשיתוף פר”ח

תנאי קבלה: סטודנטים הפעילים במסגרת פר”ח אופן הגשת המועמדות: יש לברר טלפונית. כתובת לפניות : עיריית רמלה, משרדי שח”ר אגף החינוך, קומה 4 חדר 9, רחוב שמשון הגיבור - 75 רמלה . טלפון : 08-9771466 22 9777566 מועד הגשה : ספטמבר אוקטובר

עיריית קריית מלאכי שיקום שכונות

תנאי קבלה: המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל סטודנטים תושבי שכונות שיקום הלומדים לקראת תואר ראשון ,תעודת הנדסאים, תעודת מכינה או הכשרה מקצועית. על פי תנאי מלגות תנופה, זכאות לתושבי שכונות משה שרת, - קיבוץ גלויות, ז’בוטינסקי , ויצמן, הרצל, חב”צ ושדרות בן גוריון . אופן הגשת מועמדות: טפסים בעירייה, יש לברר טלפונית כתובת לפניות : עיריית קריית מלאכי, ת.ד. 7 קריית מלאכי טלפון : 08-8500844 מועד הגשה : אוקטובר עד סוף פברואר

מועצה מקומית באר יעקב

תנאי קבלה: סטודנטים תושבי המקום הלומדים לקראת תואר ראשון אופן הגשת המועמדות: את הטפסים יש לקחת מהעירייה כתובת לפניות: המחלקה לחינוך ת.ד 5 באר יעקב 72622 טלפון: 08-9785412 מועד הגשה: אוקטובר )מועד מעודכן יותר יפורסם בעיתון העיר(

עיריית נתיבות

תנאי קבלה: סטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון או תעודת הנדסאים או תלמידי מכינה תושבי המקום לפחות שנה ואשר אינם משתכרים למעלה מ 6222 ₪ ברוטו - אופן הגשת המועמדות: לקבלת טפסים יש לפנות למינהל החינוך בעירייה. את הבקשה יש למסור במזכירות מנהל החינוך,) לברר טלפונית מתי ניתן למסור את הטפסים( כתובת לפניות: טלפון: 08-9945624 מועד הגשה: ספטמבר

עיריית קריית אתא

תנאי קבלה: סטודנטים תושבי המקום הלומדים לקראת תואר ראשון או תעודת הנדסאים או תלמידי מכינה אופן הגשת המועמדות: יש לקחת את טפסים ממחלקת החינוך עיריית קרית אתא כתובת לפניות: 82222 כיכר העירייה 7 מחלקת החינוך עיריית קרית אתא ת.ד 7 המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל טלפון: 04-8478451 מועד הגשה: דצמבר )יש לעקוב אחר הפרסום בעיתונות המקומית(

עיריית חדרה

תנאי קבלה: תושבי חדרה והסביבה אופן הגשת המועמדות: יש לפנות למועדון רוטרי בחדרה , ליצור קשר עם מזכירות העירייה כתובת לפניות: ת.ד. 6767 חדרה 62762 טלפון: 38 38 , 0030033 0030035 מועד הגשה: דצמבר

עיריית חולון , מלגות למצטיינים

תנאי קבלה: תושבי חולון בגילאים 78 85 , בתחום הספורט ובתחום המדעים והאומנויות מגיל 77 87 , יש להגיש ציונים ומצטיין דיקן אופן הגשת המועמדות: יש לפנות ללשכת ראש העיר ולבקש מהם את הטפסים להלן הקישור http://www.holon.muni.il כתובת לפניות: עיריית חולון, לשכת ראש העיר, מלגות למצטיינים, רח' ויצמן 52 חולון 52676 טלפון: 30 1357055 מועד הגשה: כל השנה עיריית חיפה תנאי קבלה: סטודנטים תושבי חיפה בלבד אופן הגשת המועמדות: יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה, בליווי מסמכים מאמתים כתובת לפניות: מועדון רוטרי חיפה ת.ד. 7224 חיפה 67277 טלפון: מועד הגשה: ספטמבר דצמבר

עיריית לוד , שיקום שכונות

תנאי קבלה: כל תושבי העיר סטודנטים הלומדים בקורסים להכשרה מקצועית, השלמת בגרויות, טכנאים - והנדסאים אופן הגשת המועמדות: יש לפנות לפרוייקט שיקום שכונות כדי לקבל את הטפסים כתובת לפניות: פרוייקט שיקום שכונות, רח' פנקס 77 לוד 77672 טלפון: 22 22 , 9867525 9879378 מועד הגשה: כל שנת הלימודים

עיריית הרצליה , מועדון רוטרי

תנאי קבלה: תושבי הרצלייה בלבד, הלומדים לתואר ראשון אופן הגשת המועמדות: יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה, בליווי מסמכים מאמתים כתובת לפניות: רח' הנדיב 8, ת. ד 7 הרצלייה 43722 , לידי גב' רבקה אמיר טלפון: 29 9597527 מועד הגשה: המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל דצמבר ינואר

עיריית טבריה

תנאי קבלה: סטודנטים, תושבי טבריה, הלומדים לתואר ראשון והנדסאים שנה ב'. אופן הגשת המועמדות: יש לברר טלפונית כתובת לפניות? קרן מלגות היכל התרבות "יד שיטרית" ת. ד 732 טבריה טלפון: 24 3769358 מועד הגשה: במהלך ינואר וכן יש לבדוק בפרסומים מקומיים

קרן אייסף הקרן בינלאומית לחינוך

תנאי קבלה: סטודנטים אחרי שירות צבאי מלא או שירות לאומי, בתוכנית לימודים מלאה המתנדבים למען הקהילה. עם קבלתך ללימודים באחד המוסדות האקדמיים בהן פועלת הקרן, ולא יאוחר מסוף אוגוסט , עליך לגשת למוסד האקדמי בו הנך לומד ולמלא טופס לבקשת מלגה ולכתוב במפורש שהנך מעוניין להצטרף כחבר בקרן אייסף על גבי הטופס. לפרטים נוספים על המלגות ראה אתר הקרן: id=47http://www.isef.org/hebrew/departments/?d אופן הגשת המועמדות: את הבקשה יש להגיש דרך המוסד האקדמי, להלן הקישור למוסדות השונים http://www.isef.org/hebrew/departments/?did=63 כתובת לפניות: קרן אייסף, רחוב קרליבך 72 , ת.ד - 20201 - תל אביב 37828 טלפון: 03-5624448 דוא"ל : info@isef.co.il מועד הגשה: סוף אוגוסט

איסתא

חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים בישראל. המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל תנאי קבלה 7. מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה 8. וחברות בהתאחדות הסטודנטים בישראל. 6. מצב סוציו אקונומי המצריך בסיוע. – למידע נוסף http://www.issta.co.il/heb/p2.html אופן הגשת המועמדות: את הבקשה יש למסור בסניפי איסתא ליינס שבאוניברסיטאות ובמכללות. לחלופין, ניתן להגיש - את הבקשות בסניפי אגודות הסטודנטים שבקמפוס . כתובת לפניות: משרדי אגודת הסטודנטים וסניפי איסתא ליינס באוניברסיטאות ובמכללות. מועד הגשה : לברר דרך אתר איסתא או דרך הקמפוסים ואגודת הסטודנטים.

ארגון שתי”ל תוכנית עמיתי אברט לצדק חברתי

תכנית עמיתי אברט לצדק חברתי מעניקה לסטודנטים הזדמנות לרכוש ניסיון בפעילות חברתית ולהרחיב את ידיעותיהם בנושא צדק חברתי בישראל. תנאי קבלה : הסטודנטים משולבים בארגונים, בפרויקטים מרכזיים. במהלך שהותם בארגונים רוכשים הסטודנטים כישורים מקצועיים ורוכשים ידע בנושאים של שינוי חברתי 72 ש"ש. על הסטודנטים להירשם לתכנית במהלך השבועיים הראשונים של שנת הלימודים תהליך המיון של הסטודנטים נעשה על ידי הארגונים תוך פיקוח של שתי"ל. המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל אופן הגשת המועמדות : התוכנית מתפרסמת בעיתונות, במוסדות הלימוד ובאתר האינטרנט של שתי"ל באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש ww.shatil.org.ilhttp://w כתובת לפניות: תכנית אברט, יד חרוצים 9 ירושלים 96482 טלפון : 02-6723597 שלוחה 872 מועד הגשה : לקראת פתיחת שנת הלימודים.

מלגות הסתדרות העובדים הלאומית

תנאי קבלה : סטודנטים החברים לפחות שנה בהסתדרות העובדים הלאומית. אופן הגשת המועמדות: יש ליצור קשר טלפוני לקבלת הפרטים כתובת לפניות : רחוב שפרינצק 86 ת”א,מחלקת חינוך. טלפון : 22 9497627 מועד הגשה : נובמבר דצמבר

מלגות לחיילים בודדים קרן גרוס

תנאי קבלה : סיוע לחיילים משוחררים אשר הוכרו בצה”ל כ”חיילים בודדים” ומבקשים להמשיך בלימודים או לממש תוכניות קידום אחרות. זכאים להיכלל בתוכנית מועמדים העומדים בקריטריונים כלכליים שאינם נתמכים ע”י המשפחה או כל גורם אחר. אופן הגשת המועמדות: על המועמדים לעבור ראיון בלשכה להכוונת חיילים משוחררים . כתובת לפניות : רחוב הצפיר 2 ירושלים 96728 טלפון : 02-5617176 מועד הגשה : דצמבר

מלגות פרויקטים מקומיים לבני ערי הפיתוח קרן גרוס

תנאי קבלה : מענק לחיילים בני ערי הפיתוח הממשיכים בלימודים גבוהים או מקצועיים ומומלצים ע”י הרשויות המקומיות . היישובים כרמיאל, נצרת עילית, נתיבות, חצור הגלילית, טבריה, יקנעם עילית, ירוחם, קרית שמונה, שדרות, מגדל העמק, מעלות תרשיחא, מצפה רמון, בית שאן, עכו, עפולה, ערד, צפת - , קרית גת, קרית מלאכי, דימונה, שלומי, אופקים, אור עקיבא, אילת. אופן הגשת המועמדות: יש לפנות טלפונית כתובת לפניות : רחוב הצפירה 2 ירושלים 96728 . טלפון : 02-5617176 מועד הגשה : דצמבר

מלגות משרד החינוך

תנאי קבלה : סטודנטים לתואר ראשון. עדיפות לתושבי עיירות פיתוח, דרי שכונות שבמסגרת שיקום שכונות או דרי אזורי עדיפות לאומית ובעלי אחים מתחת לגיל 87 . אופן הגשת המועמדות : הטפסים נמצאים בחנויות דיונון 4אקדמון במוסד האקדמי. משלוח הטפסים יתבצע דרך דואר רשום בלבד . כתובת לפניות : משרד החינוך, המחלקה לסטודנטים, ירושלים 97977 טלפון : 02-6259271 מועד הגשה : מתחילת שנה”ל ועד סוף דצמבר

מלגות פולקס בישראל

התכנית נועדה לקדם את המחקר הרפואי, באמצעות תמיכה כספית בתלמידי מדעי החיים הלומדים גם רפואה ובתלמידי רפואה הלומדים גם מדעי החיים. תנאי קבלה : תלמידים לתואר שלישי במדעי החיים, בתוכנית דוקטורט מאושרת, ובה בעת לומדים לתואר ”דוקטור ברפואה”. תלמידים לתואר ”דוקטור לרפואה” שכבר זכו בתואר ”בוגר במדעי הרפואה”, ובה בעת לומדים לתואר שלישי במדעי החיים וכבר יש להם תוכנית דוקטורט מאושרת. רופאים צעירים הלומדים לתואר שלישי במדעי החיים ויש להם תוכנית דוקטורט מאושרת . אופן הגשת המועמדות : המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל את הטפסים ניתן לקבל בלשכות הדיקאנים לרפואה ובמזכירויות הפקולטות למדעי החיים, או בפנייה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . כתובת לפניות : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ת.ד. 4242 ירושלים 97242 . לידי מר בוב לפידות טלפון : 28 --5373869 , או מרכזייה 02-5676222 מועד הגשה : מאמצע חודש ינואר

מלגות פרופסור

פורטל סטודנטים מוביל המספק את כל השירותים שסטודנטים ישראלים צריכים . תנאי קבלה : סטודנטים החברים באגודת הסטודנטים, רשומים כמנוי פעיל באתר פרופסור, בעלי פתרון למבחן כלשהו לתואר מוכר בציון של 98 לפחות . למידע נוסף http://www.professor.co.il/professorScholarship.htm אופן הגשת המועמדות: המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל פרטים באתר http://milgot.professor.co.il כתובת לפניות : . פרופסור קו.איל בע”מ, רחוב תובל 76 , רמת גן מיקוד 58588 נא לציין על המעטפה עבור מלגת פרופסור . דוא"ל להגשת בקשה : info@professor.co.il מועד הגשה : לפי הפרסומים באתר

מלגת מפעל הפייס

מפעל הפיס והקרן לחיילים משוחררים. מפעל הפיס מעניק כ 7,222 מלגות, כל אחת בסכום שגובהו - 72,222 ₪. המלגות נועדות עבור חיילים משוחררים הלומדים לתואר ראשון. המלגה תינתן החל משנת הלימודים הראשונה ובמשך 6 שנים, עד לסיום התואר מפעל הפיס לא יעניק מלגה לסטודנט, שקיבל או יקבל במהלך שנות לימודיו, מלגת לימודים מלאה מגורם אחר או כל קרן אחרת המעניקה מימון של מעל 52% משכ"ל אוניברסיטאי . תנאי קבלה : חיילים משוחררים, אשר שירתו במערך הלוחם ושמצבם הכלכלי והחברתי אינו מאפשר להם להגשים חלומם ללימודים גבוהים בארץ. תנאי סף לפתיחת תיק מועמדות למלגה: .7 שירות סדיר מלא ותקין בצה"ל ובמשמר הגבול )לפחות 82 חודשי שירות לחייל משוחרר, 82 חודשי שירות לחיילות(. .8 שירות כלוחמים או תומכי לחימה במהלך שירות הסדיר. .6 אישור לימודים לתואר ראשון בארץ, לשנת הלימודים תשס"ח, במוסד לימודים מוכר .4 ביום הגשת המועמדות למלגה, טרם חלפו חמש שנים מיום סיום שירות החובה. .5 למשתייכים לאחת או יותר מהאוכלוסיות הבאות: ) חיילים בודדים, יוצאי אתיופיה, חבר העמים ובני מיעוטים, מגורים בערי פיתוח ו 4או שכונות שיקום, מצב סוציו אקונומי נמוך, מוכח( - המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל אופן הגשת מועמדות : כנסו לאתר וראו את התנאים ואת כל הפרטים http://milga.pais.co.il/ מועד הגשה : יש לבדוק באתר

פר”ח פרוייקט חונכות ארצי בשיתוף משרד החינוך והתרבות

תנאי קבלה : מיועד לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. הפרויקט נפרס כמעט בכל רחבי הארץ ובכל המגזרים. באתר האינטרנט ניתן למצוא את כל המידע הדרוש וכן את טופס הבקשה. אופן הגשת המועמדות : זימון לראיונות ומיון החל מאוקטובר . ניתן להוריד טפסים ישירות מהאתר tors/t_formshttp://www.perachbiu.org.il/tu 4 כתובת לפניות: מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע, ת.ד. 83 רחובות 73722 מועד הגשה : תחילת השנה

קרן אלי גלפנד לסרטים קצרים שמטעם התאחדות ענף הקולנוע בישראל ובאמצעות הקרן לעידוד הסרט הישראלי

תנאי קבלה : המלגה ניתנת עבור הפקת סרטים קצרים, עלילתיים או דוקומנטאריים )עד 62 דקות(, שלא הופקו או הוזמנו ע”י מוסד או גוף אחר. רשאי להגיש את הבקשה במאי סרט קצר )תושב ישראל, מעל גיל 18 אשר ברשותו עבודת בימוי קודמת המשקפת את יכולתו. המלגה ניתנת לבמאי העומד לפני הפקת הסרט או שכבר החל בהפקתו, ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס. לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו בעבר על ידי - הקרן . אופן הגשת המועמדות : יש לברר פרטים מדויקים במשרדי הקרן . כתובת לפניות : התאחדות ענף הקולנוע בישראל, ת.ד. 4532 ת”א 37245 . טלפון : 03-6295138 מועד הגשה : נובמבר

קרן המלגות ע”ש פאולינה וד”ר אברהם ברגמן ז”ל

תנאי קבלה : סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה )כולל מכללות המעניקות תארים(, הלוקים בנכויות הנובעות משיתוק מוחין (C.P) אופן הגשת המועמדות: יש לברר טלפונית. כתובת לפניות: טלפון : 09-8623266 עו”ד פנינה רואי טלפון נוסף: 03-5281217 חנה לאור מועד הגשה : יש לבדוק טלפונית את מועד ההגשה.

קרן המלגות ע”ש מרטין גהל

תנאי קבלה: הקרן מסייעת לסטודנטים הנזקקים לסיוע, על בסיס סוציו אקונומי. כל סטודנט רשאי - להגיש בקשה. על הבקשה לכלול אישור לימודים ואישור על תשלום שכר לימוד. - כל בקשה נידונה לגופה בוועדת המלגות. אופן הגשת המועמדות: פניה בדואר ללא טופס בקשה . כתובת לפניות : רחוב מרטין גהל 9, ת.ד. 7777 , פתח תקווה 49578 . טלפון : 03-9265050 מועד הגשה : כל השנה

קרן התרבות אמריקה ישראל מפעל המלגות ע”ש שרת

תנאי קבלה: מלגות לימוד לסטודנטים מצטיינים בכל תחומי האומנויות: מוסיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע, אמנות חזותית ציור, פיסול, צילום, מולטימדיה, עיצוב ואדריכלות. המלגות ניתנות לאחר שהמועמד עמד במבחנים הנערכים על ידי הקרן. בתחומים מסוימים המבחנים נערכים רק אחת - לשנתיים. מתקיימים גם מבחנים למספר מצומצם של מלגות לימוד בחו”ל לתואר שני )מלגת חו"ל( . אופן הגשת המועמדות : יש ליצור קשר טלפוני ע”מ לקבל טופס בקשה. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי הקרן. כתובת לפניות : רחוב אלנבי 68 תל אביב 36685 . טלפון : 03-5174177 שלוחה 5 לנטע פקס : 03-5178991 מועד הגשה : בתחילת פברואר

קרן נכי צה”ל

תנאי קבלה : סטודנטים נכי צה"ל חברי ארגון נכי צה”ל שאינם מקבלים מימון ממשרד הביטחון )במידה - - ומימון זה חלקי, ניתן להגיש בקשה למלגה על ההפרש(. המלגה מאושרת לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי משרד החינוך וניתנת בסיום כל שנת - לימוד . המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל אופן הגשת המועמדות: יש ליצור קשר טלפוני עם עליזה או לקרן. כתובת לפניות: רחוב שמואל ברקאי 49 , אפקה, תל אביב טלפון : 03-6461612 26 --3437376 מועד הגשה : ינואר יולי )יש לעקוב אחר פרסומי ארגון נכי צה”ל(.

קרן ע”ש איטלה פריסטר - קרן קיימת לישראל

תנאי קבלה: מלגות לעבודות סמינריוניות בנושאים: תולדות קק”ל, ארץ ישראל וציונות. אופן הגשת המועמדות : יש ליצור קשר טלפוני עם ד”ר גבריאל אלכסנדר ע”מ לקבל הנחייה. טלפון : 02-658357 ד”ר גבריאל אלכסנדר מועד הגשה : נובמבר דצמבר

משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה

הסיוע מיועד להשתתפות במימון חלק משכר הלימוד לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו או שניתנה להם תעודת היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, קבלת המלגה מותנית בשכלול הקריטריונים: מצב הכלכלי, מצב משפחתי, גיל הסטודנט, מספר האחים או הילדים עד גיל 21, מגבלות של נכות רפואית, תנאי המגורים בתקופת הלימודים ועוד. לפרטים נוספים: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Kranot/Hodahot/MahnkeimAinDalet.htm

ארגון צפון אפריקה למען יהודי אתיופיה (נאקוג)

תנאי קבלה: תכנית סיוע עבור סטודנטים יוצאי אתיופיה שבאוניברסיטאות )לא חל לגבי תלמידי מכללות(. המלגה ניתנת עבור תלמידי תואר ראשון, אלה מביניהם שסיימו בהצלחה את שנת הלימודים הראשונה ונמצאים בשנה השנייה בלימודי התואר ראשון. אופן הגשת המועמדות: הגשת פנייה בכתב שבה תיאור מצבו הכלכלי של הסטודנט, כמו גם פרטים אודות מצבו הלימודי. כתובת לפניות: רחוב אגריפס 48 בניין כיח קומה 6 חדר 626 ירושלים 94301 28-3845724 :טלפון nacoej@netvision.net.il:ל"דוא מועד הגשה: לכל אורך השנה

קרן חנן עינור

תנאי קבלה:
המלגה נועדה עבור כלל הסטודנטים יוצאי אתיופיה, תוך מתן עדיפות לאותם מביניהם שלא נהנים
ממימון מינהל הסטודנטים. עדיפות תינתן גם לאלה העונים לתנאים הבאים:
 לימוד תואר שני או שלישי במוסדות אקדמאים מוכרים.
 לבעלי משפחות המבקשים לרכוש השכלה אקדמאית ולשדרג את לימודיהם ומקצועם.
 לסטודנטים הלומדים לתעודת מקצוע לשם הבטחת תעסוקתם והשתלבותם המקצועית.
 לסטודנטים 'פורצי דרך' בקהילה בתחום לימודיהם. -
אופן הגשת המועמדות:
בקשה למלגה באמצעות אתר האינטרנט של הקרן –
career.org/pages/heb/login.aspx-http://kha.tech )להיכנס ללינק "סטודנטים" -
ולהירשם(.
כתובת לפניות: רח' אלחרזי 6 , ירושלים, 98487
המינהל לסטודנטים עולים
www.StudentsOlim.gov.il
לשכת ראש המינהל
טלפון: 28--5367479
פקס: 28--5377963
דו"אל: kerenaynor@barak.net.il
מועד הגשה:אוגוסט ספטמבר

מלגת טבקה

תנאי קבלה: מלגות עבור סטודנטים מצטיינים ונזקקים שמקרב קהילת יוצאי אתיופיה, שממוצע
ציונם 92 ויותר. טפסי המלגה ותנאי הקבלה מתפרסים לקראת סוף ינואר באתר העמותה
אופן הגשת המועמדות:
לקבלת טופס הגשת מלגה - www.tebeka.org.il
כתובת לפניות: רח' המסגר 56 , ת.ד. 57264 ת"א 37572
טלפון: 26 5373772
דוא"ל: Tebekamilga@org.il
מועד הגשה: חודש מרץ

מלגות לעולים חדשים הלומדים בנתיב הטכנולוגי ע"ש פרידה הוכמן

תנאי קבלה:
תלמידי מערכת החינוך, עולים חדשים, הלומדים בנתיב הטכנולוגי.
7. עולה חדש מי שנולד בחו"ל ועלה לארץ לא יותר מ 75 שנה. - -
8. מצב אקונומי נמוך ומצדיק קבלת מלגה.
6. ממוצע ציונים של 35 לפחות.
אופן הגשת המועמדות:
לפנות טלפונית
כתובת לפניות:
לפנות למר גרשון כהן מנהל תחום טכנולוגיה טלפונית. –
- 3828787 טלפון: 252
- 3293229 26
מועד הגשה:
67 לינואר כל שנה

אוניברסיטת תל אביב

תנאי קבלה: סטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב, חברים באגודת הסטודנטים ומשלמים בפועל 52% שכ”ל ומעלה ודמי רווחה לאוניברסיטה. התמקצעות אקדמית לסטודנט בחוגים השונים על ידי – עשייה חברתית אופן הגשת המועמדות: יש לפנות לאגודת הסטודנטים. כתובת לפניות: אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת”א, בניין מיטשל, חדר 774 , מחלקת מלגות ומעונות טלפון: 26 3427359 דוא"ל להגשת בקשה: milgot@post.tau.ac.il מועד הגשה: תחילת חודש נובמבר עד אמצע חודש דצמבר

אוניברסיטת בן גוריון מלגת קרן - עמיתי קרייטמן

סטודנטים מצטיינים המתכננים להירשם ללימודי דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, -
דוקטורנטים שסיימו את עבודת הדוקטורט בהצטיינות ומעוניינים לבצע פוסט דוקטור -
באוניברסיטת בן גוריון. -
אופן הגשת המועמדות:
יש לפנות למזכירות קרן קרייטמן טל: – 08-6472710
כתובת לפניות :
קרן עמיתי קרייטמן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 24725
טלפון : 08-6472710
דוא"ל להגשת בקשה : www.bgu.ac.il@kreitman_foundation
מועד הגשה :
למלגת בתר דוקטור:ינואר -
למלגת דוקטורט:מרץ

אוניברסיטת בר אילן מלגה ע”ש פרדריק קרול

תנאי קבלה : .7 תלמידי תואר שני במסלול מחקרי, הנמצאים בבמהלך השנה הראשונה או השנייה ללימודיהם. .8 תלמידי תואר שלישי, הנמצאים בתוך 6 השנים הראשונות ללימודיהם. .6 במקרים מיוחדים תאושר מלגה גם לתלמידי תואר ראשון. .4 במקרים יוצאי דופן תאשר ועדת המלגות מענק לתלמידים הלומדים מעבר לתקופת הלימודים המצוינת. אופן הגשת המועמדות: טפסי בקשה ניתן להוריד מאתר המחלקה, www.biu.ac.il/HU/mu/milga כתובת לפניות : יש לשלוח את הבקשות בצירוף אישורים מתאימים בדואר רשום למזכירות המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 58922 . יש לציין על המעטפה: עבור קרן קרול. מועד הגשה : במהלך חודש נובמבר

אוניברסיטת חיפה דיקאנט הסטודנטים

תנאי קבלה: סטודנטים חדשים וותיקים, תלמידים מן המניין לתואר ראשון ושני. סטודנטים שהיקף שכר הלימוד שלהם בשנת הלימודים השוטפת הינו 75% לפחות. אופן הגשת המועמדות: לקבלת פרטים יש ליצור קשר טלפוני. כתובת לפניות : . אוניברסיטת חיפה,דרך אבא חושי,חיפה 67925 טלפון : 04-8240669 , 04-8288034 דוא"ל להגשת בקשה : lraybi@univ.haifa.ac.il מועד הגשה : אוגוסט אוקטובר )עד שבוע לאחר פתיחת שנה”ל(.

אוניברסיטת חיפה היחידה למעורבות חברתית

תנאי קבלה: סטודנטים התורמים מזמנם לטובת הקהילה במסגרת התוכניות השונות המוצעות . אופן הגשת המועמדות: את טופס הבקשה למלגה ניתן להשיג בחנות אקדמון באוניברסיטה. כתובת לפניות : אוניברסיטת חיפה, דרך אבא חושי, חיפה 67925 . טלפון : 04-8240665 מועד הגשה : החל מחודש אוגוסט ועד שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים להלן הקישור למידע נוסף לגבי המלגות שמוחלקות באוניברסיטת חיפה http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=57

האוניברסיטה העברית בירושלים פרסים מקרן טדי קולק

תנאי קבלה: הפרסים מיועדים לסייע לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר מוסמך בפקולטה למדעי הרוח )במסלול המחקרי(, אותם המוזמנים לתת הרצאות במסגרת כנסים בינלאומיים בחו"ל. אופן הגשת המועמדות: . בקשות יש להגיש לוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למדעי הרוח, חדר 4424 לבקשה יש לצרף תולדות חיים, הזמנה רשמית לכנס, תמצית ההרצאה והמלצות של שני מורים. כתובת לפניות : טלפון : 02-5883714 מועד הגשה : יש לברר טלפונית.

מכללת אשקלון

תנאי קבלה: תלמידי תואר ראשון בלבד . אופן הגשת המועמדות: פרטים במזכירות אגודת הסטודנטים כתובת לפניות : רחוב יצחק בן צבי 78 ,קריית חינוך, אשקלון טלפון : 08-6789195 מועד הגשה : 7 לנובמבר

מכללת אחווה מלגה מטעם המוסד

תנאי קבלה: סטודנטים הלומדים במוסד אופן הגשת המועמדות: פרטים באגודת הסטודנטים. כתובת לפניות: ד.נ. שקמים 79222 מכללת אחוה טלפון : 08-8588015 מועד הגשה : סטודנטים ממשיכים: במהלך חודש יוני סטודנטים חדשים: מאוקטובר עד אמצע חודש נובמבר.

מכון טכנולוגי חולון אימפקט מלגה ללוחמים

תנאי קבלה: 7. תעודת לוחם, עד דרגת סגן כולל. המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל .8 תחילת לימודים תוך 6 שנים משנת השחרור מצה"ל. .6 מצב סוציו אקונומי המחייב בסיוע - .4 שנת לימודים ראשונה בתואר ראשון . אופן הגשת המועמדות: יש לפנות למשרדי הדיקנאט, כתובת לפניות : לפרטים ניתן לפנות לגב’ מירה דרכלי, בנין 7, קומה א’ דיקנט הסטודנטים. טלפון : 03-5026637 מועד הגשה : יש לברר טלפונית במשרדי הדיקנאט. מלגות נוספים שהמכון מציע : http://www.hit.ac.il/administration/milgot.asp

טכניון מדור מלגות וסיוע

תנאי קבלה : סטודנטים לתואר ראשון יכולים להגיש מועמדות לקבלת המלגה. מתן המלגה ע”פ קריטריונים כלכליים ופעילות חברתית. אופן הגשת המועמדות: את טופס הבקשה ניתן להשיג בחנות ”מכלול ” כתובת לפניות : בית הסטודנט, היחידה לסיוע . טלפון : 04-8292535 מועד הגשה : תחילת שנה”ל

מכללת נתניה מלגות בני העיר נתניה

תנאי קבלה : סטודנטים הרשומים כתושבי נתניה ב 5 השנים האחרונות. 7.5% הנחה משכר הלימוד ) 5% מלגת - המכללה, 8.5% מלגת עירייה(. למידי נוסף www.netanya.ac.il אופן הגשת המועמדות: טפסים בחנות אקדמון. כתובת לפניות : .48722 , ליאורה ששון, מדור שכ”ל, המכללה האקדמית נתניה, ת.ד. 782 טלפון : 09-8607822 , 09-8607718/20 מועד הגשה : תחילת שנה”ל,תשובות יינתנו כחודש לאחר מועד ההגשה.

מכללת אוהלו בשיתוף עם המועצה המקומית קצרין והמועצה האזורית גולן: קבלה
ללא בחינה פסיכומטרית וקרן מלגות לשנת לימודים ראשונה חינם.

תנאי קבלה :
מכללת "אוהלו" הקימה בגולן, בעזרת שתי המועצות האזורית והמקומית, בקצרין, קרן מלגות
מיוחדת, לשנת הלימודים הקרובה, ) תשס"ח( המאפשרת שנת לימודים ראשונה חינם לסטודנטים
העומדים בתנאי הקבלה והעובדים בפרויקט פר”ח וכן פטור מדמי הרשמה למידע נוסף
http://www.ohalo.ac.il
אופן הגשת המועמדות:
לפרטים יש לפנות טלפונית.
המינהל לסטודנטים עולים
www.StudentsOlim.gov.il
לשכת ראש המינהל
כתובת לפניות :
מכללת אוהלו ת.ד. 888 קצרין 78922
טלפון : 04-6825000
מועד הגשה : תחילת שנה"ל

מכללת צפת מלגות אגודת הסטודנטים

תנאי קבלה : חברי אגודת הסטודנטים, בהתחשב במצב סוציו אקונומי. - אופן הגשת המועמדות: יש לפנות למשרדי אגודת הסטודנטים. כתובת לפניות : ת.ד. 732 , צפת 76823 . טלפון : 04-6927754 מועד הגשה : סוף חודש נובמבר

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המכללה מעניקה כמה סוגי מלגות: מלגות עידוד ומלגות הצטיינות. כמו כן, משתתפת - המכללה במימון מלגות לסטודנטים מקרנות חיצוניות. המלגות ניתנות כהשתתפות בשכר לימוד של השנה האקדמית בה הן מוענקות . תנאי קבלה : השתלבות בפעילות התנדבותית בקהילה, חונכות, השתתפות בפרוייקט פר”ח וכד’, יוכלו להגדיל את סיכוייך לקבלת מלגה . למידע נוסף http://www.yvc.ac.il/ אופן הגשת המועמדות: יש לפנות ישירות לדיקנאט הסטודנט. כתובת לפניות : דיקנאט הסטודנטים, ד.נ עמק יזרעאל 79622 טלפון : 04-6423418 מועד הגשה : לברר טלפונית, תשובות יתקבלו עד חודש אפריל

אופק - המרכז להשכלה יהודית

תנאי קבלה : סטודנטים המשתתפים בתוכניות המרכז זכאים למלגת לימודים. דרישות: ראיון אישי - ומבחן מיון והתאמה. השתתפות בתוכניות השונות של המרכז בהיקף של 4.5 שעות שבועיות . השתתפות בשני סופ”ש במהלך הסמסטר . אופן הגשת המועמדות: הורדת טופס הגשת מועמדות - http://milgot.professor.co.il/milgas/forms/offek_doc.doc כתובת לפניות : ברודצקי 46 תל אביב טלפון : 036426882 דוא"ל להגשת בקשה : info@offek.org.il מועד הגשה : עד שבוע לאחר תחילת שנת הלימודים

עיריית נהריה מלגה ע”ש מיכה רייסר ז”ל

תנאי קבלה: עדיפות לבעלי מספר נפשות רב במשפחה ובהתחשב במצב סוציו אקונומי - אופן הגשת המועמדות : טפסים ניתן להשיג במחלקת החינוך של העירייה. כתובת לפניות : עיריית נהריה, מח’ החינוך, ת.ד. 72 נהריה טלפון : 04-9879861 מועד הגשה : יש לעקוב אחר הפרסומים בנושא.

עיריית קרית ביאליק מלגה ע”ש צבי קרלינר

תנאי קבלה: סטודנטים לתואר ראשון עד גיל 82 , תושבי העיר לפחות שנתיים, הלומדים במוסד מוכר ולאחר שירות צבאי. אופן הגשת המועמדות : טפסים במחלקת החינוך העירייה. כתובת לפניות : שדרות ירושלים 73 ,קרית ביאליק טלפון : 04-8780832 מועד הגשה : סוף פברואר

עיריית כרמיאל

תנאי קבלה : סטודנטים תושבי כרמיאל,יוצאי צבא 4 שירות לאומי )שירות צבאי : קרבי, שירות לאומי, תומך לחימה, אחר( המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל אופן הגשת המועמדות: טפסים ניתן לקבל בעירייה. כתובת לפניות : עיריית כרמיאל, ת.ד. 332 , כרמיאל 82722 טלפון : 04-9085573 מיקי כהן מועד הגשה : מפתיחת שנת הלימודים עד סוף חודש דצמבר

עיריית צפת שיקום שכונות

תנאי קבלה : מיועד ללימודים להכשרה מקצועית רק לתושבי השכונה רחוב צה”ל מאור החיים. אופן הגשת המועמדות: יש להגיש את הטפסים במחלקת חינוך. כתובת לפניות : פרויקט שיקום שכונות רחוב רמז 78247 ת.ד. 877 צפת טלפון : 04-6920989 מועד הגשה : יפורסם בעיתונות המקומית

עיריית בני ברק שיקום שכונות

תנאי קבלה:
סטודנטים תושבי שכונות שיקום )פרדס כץ, שיכון ה’ ואיבן שפרוט(, הלומדים להכשרה - מקצועית
)לימודי תעודה והנדסאים בלבד(.
אופן הגשת המועמדות:
טפסי בקשה ניתן לקבל בעירייה או בפרוייקט .
כתובת לפניות :
היחידה להכשרה מקצועית,עיריית בני ברק, רחוב ירושלים 52 בני ברק.
טלפון : 03-5776135 שרי
. פרוייקט שיקום שכונות, רחוב הירדן 65 בני ברק 57685
. טלפון 3792444
מועד הגשה :
כל השנה

עיריית רמלה שיקום שכונות

תנאי קבלה: תושבי רמלה אופן הגשת המועמדות: יש לפנות לגב' אפרת, בטלפון - 22 9767572 כתובת לפניות : רחוב שמשון הגיבור 75 , רמלה טלפון : 08-9771466 מועד הגשה : תחילת שנה”ל לברר טלפונית

עיריית ערד קרן מלגות מטעם העירייה

תנאי קבלה: תושבי ערד בפועל אופן הגשת המועמדות : טפסים ניתן להשיג במחלקת חינוך כתובת לפניות : . מחלקת החינוך עיריית ערד, ת.ד. 722 ערד 29722 טלפון : 08-9951642 מועד הגשה : דצמבר

עיריית אשקלון

תנאי קבלה : סטודנטים תושבי המקום הלומדים לקראת תואר ראשון אופן הגשת המועמדות: טפסים בעירייה יש לברר טלפונית כתובת לפניות: קניון גירון שדרות בן גוריון 87 ת.ד 97722 אשקלון טלפון: 22 3757288 מועד הגשה: אוקטובר )יש להתעדכן באמצעות עיתון העיר(

עיריית נס ציונה

תנאי קבלה: סטודנטים תושבי המקום הלומדים לקראת תואר ראשון. אופן הגשת המועמדות: המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל את הטפסים יש לקחת מהעירייה כתובת לפניות: עיריית נס ציונה, רח' הבנים 9, נס ציונה 74277 טלפון: 08-9383832 מועד הגשה: דצמבר אמצע ינואר

עיריית פתח תקווה

תנאי קבלה: סטודנטים תושבי המקום לפחות חמש שנים הלומדים לקראת תואר ראשון אופן הגשת המועמדות: יש לקחת טפסים מהעירייה כתובת לפניות: רח' העליה השנייה קומה ג' חדר 887 פתח תקוה טלפון: 03-9052251 מועד הגשה: דצמבר ינואר

עיריית ראשון לציון מלגה ע"ש שמיל רבין

תנאי קבלה: סטודנטים תושבי המקום הלומדים לקראת תואר ראשון או תעודת הנדסאים אופן הגשת המועמדות: יש לקחת טפסים מהעיירה רח' רוטשילד 84 חדר 626 כתובת לפניות: רח' רוטשילד 84 חדר 626 ראשון לציון טלפון: 03-9547110 מועד הגשה: אוקטובר )אחרי חג הסוכות(

עיריית חולון מועדון רוטרי

תנאי קבלה: סטודנטים לתואר ראשון אשר אינם מקבלים מלגות ממקורות אחרים. ארגון 'רוטרי' מחלק אחת לשנה מלגות לסטודנטים תמורת 62 שעות פעילות קהילתית )חונכות וכו'( על פי הנחיית אגף הרווחה העירוני. אופן הגשת המועמדות: עיריית חולון מציעה מלגה לסטודנטים תושבי חולון המבצעים פרוייקט חונכות פר"ח בחולון, – זאת כתוספת למלגה הניתנת על ידי פר"ח לפרטים יש לפנות לרכזי פר"ח במוסד. יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה, בליווי מסמכים מאמתים המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל כתובת לפניות: קרן מלגות של מועדון רוטרי חולון ת.ד. 665 חולון טלפון: מועד הגשה: נובמבר

עיריית יבנה

תנאי קבלה: סטודנטים מתחת לגיל 65 הלומדים מעל 3 שעות שבועיות אופן הגשת המועמדות: את הטפסים יש לקחת מהעירייה כתובת לפניות: המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל עיריית יבנה, מרכז הוועדה למגלות, שד' דואני 6 יבנה טלפון: 38--0100053 מועד הגשה: יפורסם במקומונים בסביבות דצמבר

עיריית נתניה

תנאי קבלה: לומדים לתואר ראשון בלבד תושבי נתניה אופן הגשת המועמדות: את הטפסים ניתן להשיג במחלקת חינוך כתובת לפניות: מח' החינוך רח' שטמפפר 5 קומה 4 חדר 74 נתניה טלפון: 29 2327372 מועד הגשה: ינואר

עיריית כפר סבא

מלגה ע"ש קרן שושנה ופנחס ספיר תנאי קבלה: השכלה על תיכונית לתואר ראשון או דומה אופן הגשת המועמדות: יש לברר טלפונית את תנאי הגשת המועמדות כתובת לפניות: טלפון: 29 29 , 7349727 7349772 מועד הגשה: מאוקטובר עד אמצע דצמבר

עיריית רחובות

תנאי קבלה: בני העיר רחובות בלבד ע"פ מצב סוציו אקונומי אופן הגשת המועמדות: יש לשלוח בקשה מנומקת לקבלת מלגה, בליווי מסמכים מאמתים כתובת לפניות: ת.ד. 7746 רחובות טלפון: מועד הגשה: דצמבר פברואר

מלגות קרן יושב ראש הכנסת

תנאי קבלה: המלגה ניתנת על יסוד מצב סוציו אקונומי; קרן יושב ראש הכנסת מחלקת מלגות לימודים - לסטודנטים נזקקים. הזכאות למלגה נקבעת על פי אמות מידה שנוסחו על ידי הוועדה המייעצת - - לקרן. סכום המלגה 7522 ₪ לסטודנט. אופן הגשת המועמדות: כל המידע בנושא נמצא באתר הכנסת - http://www.knesset.gov.il/funds כתובת לפניות: משכן הכנסת, הקריה, י ם - 97952 טלפון: 28 28 , 3493437 3493468 מועד הגשה: החל מאוקטובר ועד סוף ינואר.

מלגות קציר ע”ש אהרון קציר ז”ל

תנאי קבלה :  אקדמאים בעלי השכלה תואר ראשון לפחות, שסיימו לימודיהם בהצטיינות במדעים - מדויקים, במדעי הטבע,במדעי החיים, בתחום ההנדסה ובמדעי המחשבים.  יועדפו צעירים בעלי אופק שירות ארוך ומועמדים בעלי ניסיון במחקר ופיתוח.  יש להציג לכל הפחות 6 המלצות עדכניות.  המועמדים העונים על מכלול הקריטריונים ואשר תחומי התמחותם נדרשים בגופי המו"פ הביטחוני, ישלחו למבחני התאמה. אופן הגשת המועמדות: טפסי הרשמה ניתן להשיג באמצעות הפקס, הדואר האלקטרוני או באתר האינטרנט. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר האינטרנט http://www.katzir.mod.gov.il. כתובת לפניות : מלגות קציר,מפא”ת,לשכת ראש ית”ת,משרד הביטחון,הקריה ת”א 37929 פקס : 03-6976725 דוא"ל להגשת בקשה : katzir@mod.gov.i מועד הגשה : אוקטובר

לקרן מלגות וסיוע ללימודים גבוהים לערבים ויהודים ע”ש ויסאם חמיס ז”ל

העמותה הוקמה בשנת 7999 לזכרו של ויסאם חמיס ז"ל, שנפטר בתאונה בעודו בגיל 77.5 שנים. העמותה נועדה להנציח את זכרו. תנאי קבלה : סטודנטים נזקקים אופן הגשת המועמדות: יש ליצור קשר טלפונית לקבלת הפרטים. כתובת לפניות : ת.ד. 72572 דיר חנא טלפון : 04-6786721 דוא"ל להגשת בקשה : fund.org-info@wisam מועד הגשה : תאריך הגשת הבקשות במהלך חודש ינואר

מלגות לבני משפחות ברוכות ילדים מאזור פיתוח קרן גרוס –

הקרן הוקמה במטרה לסייע למשוחררי צה"ל להשתלב בחיים האזרחיים לאחר סיום שירותם. המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל תנאי קבלה : חיילים משוחררים הגרים בשכונות שיקום או עיירות פיתוח, אשר במשפחתם לפחות 6 אחים צעירים מהם )מתחת לגיל 87 (, או חיילים משוחררים הגרים בכל ישוב בארץ ולהוריהם 2 ילדים ויותר. אופן הגשת המועמדות: יש ליצור קשר בטלפון לקבלת הפרטים. כתובת לפניות : רחוב הצפירה 2 ירושלים 96728 טלפון : 02-5617176 מועד הגשה : דצמבר

קרן ההנצחה ע”ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים מענה - לפניות אישיות

קרן ההנצחה ע”ש יוסף ש. וקרליין גרוס לקידום חיילים משוחררים. תנאי קבלה : חיילים משוחררים הנמצאים במצוקה מיוחדת עקב מחלה קשה או נכות של אחד מבני המשפחה, מצב סוציאלי חריג וכן ילדים למשפחות חד הוריות ויתומים. אופן הגשת המועמדות: לקבלת פרטים יש לפנות טלפונית כתובת לפניות : רחוב הצפירה 2 ירושלים 96728 טלפון : 02-5617176 המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל מועד הגשה : דצמבר

מלגות לסטודנטים חונכים קרן גרוס

תנאי קבלה : פרויקטים של חונכות במסגרת היחידות למעורבות חברתית. אופן הגשת המועמדות: מסגרת עמותות שונות: ”ידידים”,אופשן,אח”י, על”ה. הפניה לתוכניות אלו באמצעות דיקאן הסטודנטים או בהנהלת העמותה . כתובת לפניות : רחוב הצפירה 2 ירושלים 96728 . טלפון : 02-5617176 מועד הגשה : דצמבר

מלגות נעמ”ת

תנאי קבלה :
.7 סטודנטיות )לבּנות בלבד( החל משנה ב’ ללימודים במוסדות ישראלים להשכלה גבוהה
.8 חברות בהסתדרות העובדים הכללית החדשה החל מ 7.7.25 )הצטרפות במועצת -
הפועלים(
.6 שירות צבאי 4לאומי )שנתיים(. המגזר הערבי פטור.
.4 עדיפות למקצועות טכנולוגיים מדעיים - .
אופן הגשת המועמדות :
טופס בקשה ניתן לקבל בראשית שנת הלימודים האקדמית בסניף נעמ”ת )מועצת הפועלים(
במקום המגורים הקבוע .
טלפון : 03-6921904
דוא"ל: naamat@naamat.org.il
מועד הגשה :
אוקטובר דצמבר

מלגות פרויקט ”עתידים” עתודה לתעשייה

התוכנית נוסדה בשיתוף קהילת העסקים בישראל, מוסדות אקדמיים וצה”ל. תכליתה: סיוע לבני ובנות ערי ועיירות הפיתוח מהפריפריה שלאחר שרות צבאי מלא, כדי שאלה ישתלבו בלימודים אקדמיים איכותיים. הסיוע הכלכלי לכל סטודנט 4ית כולל: מלגה למימון שכר לימוד, דמי מחייה חודשיים, שכר דירה במעונות, מחשב אישי נייד )כולל תוכנות(, חניכה חברתית - ואקדמית. תנאי קבלה : סטודנטים המקבלים מלגות סיוע כלכלי, נדרשים להשתתף בפרויקטים חברתיים למען הקהילה 4 שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים. למעורבות הקהילתית של הסטודנטים חשיבות רבה. המכללה יזמה ביחד עם עיריית ירושלים וקרנות שונות פרויקטים למעורבות חברתית קהילתית של הסטודנטים למידע נוסף http://www.atidim.org אופן הגשת המועמדות: פרטים באתר - rticleID=143http://www.atidim.org/?CategoryID=219&A כתובת לפניות : . עמותת ידידי עתידים,תובל 76 , רמת גן 58588 טלפון : 03-5720323 מועד הגשה : במהלך כל השנה

מלגת הנדסאים

ארגון הסטודנטים בישראל. תנאי קבלה : מלגה לסטודנטים במסלולי הנדסאים. בפקולטות: הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית, הנדסה תעשייה וניהול. אופן הגשת המועמדות : פרטים באגודת הסטודנטים בקמפוסים השונים. מועד הגשה: סוף חודש דצמבר

מלגת רוזנברגר מטעם עמותת ”עלה”

תנאי קבלה : סטודנטים עיוורים וכבדי ראיה בעלי תעודת עיוור ולומדים בפקולטות למדעי הטבע, משנה"ל ב' בתואר ראשון, שממוצע ציוניהם 25 לפחות, מתחת לגיל 42 . אופן הגשת המועמדות: יש ליצור קשר בטלפון. כתובת לפניות : . עמותת ”עלה”, ת.ד. 84257 , הר הצופים, ירושלים 97842 טלפון : 02-5882155 דוא"ל להגשת בקשה : lcb@savion.huji.ac.il מועד הגשה : נובמבר

פרוייקט 1000 המלגות משרד המדע, התרבות והספורט

תנאי קבלה :
סטודנטים שיסייעו בשיעורי תגבור לתלמידים בכיתות י י”ב באזורי הפריפריה או - משכבות
מצוקה.
אופן הגשת המועמדות:
לפרטים יש לפנות לגב’ מירה דרכלי, בנין 7, קומה א’ דיקנט הסטודנטים
כתובת לפניות :
בנין ג’, הקרייה המזרחית, ת.ד. 49722 ירושלים 97492
טלפון : 02-5411100
דוא"ל להגשת בקשה : tals@most.gov.il
מועד הגשה :
יש לברר טלפונית

קרן סנונית

תנאי קבלה : סטודנטים ללימודי קולנוע וטלוויזיה המבקשים לקבל סיוע כספי בהפקת סרט הגמר בלבד. את הבקשות יש להגיש באמצעות מוסד הלימוד. סטודנט רשאי להגיש בקשה להשתתפות במימון בסרט אחד בלבד. כל מוסד לימוד רשאי להגיש עד 85 בקשות. אופן הגשת המועמדות: הבקשה תוגש על גבי "טופס קרן סנונית 8225 ". לבקשה יצורף תיאור ההצעה )תסריט, סינופסיס מורחב ו 4או טריטמנט( ובו יש לציין את שם הסרט המוצע בלבד, ללא ציון שם מגיש ההצעה וללא שם מוסד הלימוד. כל החומר, מלבד טופסי ההגשה )שיוגשו בעותק אחד(, יוגש בשלושה עותקים מלאים. את טופסי ההגשה, התקנון ואת נספח ההנחיות ניתן לקבל: .7 אצל רכזי המגמות 4 החוגים במוסדות הלימוד. .8 באתר האינטרנט של הרשות השנייה: www.rashut2.org.il .0 – 28 , 28 על ידי פנייה אל הרשות השנייה בטלפון 3553858 3553888 או בדוא"ל ifat@rashut2.org.il 28 או לדוא"ל – שאלות הבהרה יעבירו מבקש התמיכה, בכתב בלבד, לפקס' 3553288 ifat@rashut2.org.il )נא לציין בפנייה: קרן סנונית ואת שנת הלימודים(. כתובת לפניות : הרשות השנייה,רחוב כנפי נשרים 5, ת.ד. 6445 ירושלים. לציין על המעטפה "בקשה לקרן סנונית" טלפון : 02-6556252 דוא"ל להגשת בקשה : ifat@rashut2.org.il מועד הגשה : בהתאם לפרסומים השונים באתר האינטרנט ובעיתונים

קרן המלגות ע”ש זהבה ויוסף וולקר ז”ל

תנאי קבלה : סטודנטים החברים לפחות שנה בהסתדרות העובדים הלאומית. יש לצרף צילום ת.ז., קו”ח, אישור שכר לימוד, אישור לימודים וקבלה בדבר חברות בהסתדרות העובדים - הלאומית. כתובת לפניות : קרן מלגות ע”ש זהבה ויוסף וולקר הסתדרות העובדים הלאומית,רחוב שפרינצק 86 , תל - אביב. כתובת דוא"ל: hol@netvision.net.il מועד הגשה : ספטמבר דצמבר

קרן הסיוע לסטודנטים על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה: סטודנטים לתואר ראשון 4 שני ודוקטורט לרפואה, הלומדים בתוכנית מלאה.עדיפות לתושבי עיירות פיתוח, שיקום שכונות או אזורי עדיפות לאומית ולבעלי אחים מתחת לגיל 87 , למטופלי שירותי הרווחה ובעלי נכות רפואית. אופן הגשת המועמדות: יש למלא טופס בקשה הנמכר בחנויות בקמפוסים של האוניברסיטאות. את כל המסמכים הנדרשים יש לשלוח בדואר רשום בלבד. כתובת לפניות : לפי הכתובת הרשומה על גבי טופס הבקשה. טלפון : 03-9298461 המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל מועד הגשה : מתחילת שנת הלימודים ועד אמצע דצמבר

קרן מלגות המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה

תנאי קבלה: המלגות מיועדות ללומדים במקצועות טכנולוגיים, כלכלה, מנהל עסקים ובמקצועות חברתיים . אופן הגשת המועמדות: נדרש טופס בקשה. לקבלת טופס הבקשה יש לפנות לקרן. כתובת לפניות : רחוב אבן גבירול 32 ,ת.ד. 73582 ,ת”א 37734 . טלפון : 03-6964173 מועד הגשה : ע”פ פירסומים בעיתונות הארצית

קרן ע”ש רוזנברג חנה ז”ל - מיועדת לסטודנטים נכים

אופן הגשת מועמדות: יש ליצור קשר טלפוני. תנאי קבלה : נכי צה”ל מ 79% ומעלה, הלומדים לתואר שני - בפסיכולוגיה,בקטריולוגיה,שפות. כתובת לפניות : שרית קדרון, אגף השיקום, משרד הביטחון, דוד אלעזר 72 , הקריה ת”א . טלפון : 03-6975083 מועד הגשה : יש לברר טלפונית

קרן שמעון רוקח של בני ברית

תנאי קבלה: סטודנטים החל מהשנה השנייה ללימודים אופן הגשת המועמדות: יש לפנות לקרן בכתב המינהל לסטודנטים עולים www.StudentsOlim.gov.il לשכת ראש המינהל כתובת לפניות : ת.ד. 7245 , תל אביב . מועד הגשה : דצמבר

bottom of page